Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace > Přehled povinně zveřejňovaných informací

 Přehled povinně zveřejňovaných informací

Obec Šaplava má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Směrnice obce Šaplava k vyřizování žádostí o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Tato směrnice upravuje postup obce Šaplava při poskytování informací fyzickým a právnickým osobám podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen cit. zák.)

1.  Úplný oficiální název povinného subjektu:

Obecní úřad Šaplava

2.  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. Popis organizační struktury povinného subjektu:

Nejvyšším orgánem obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostkou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarostka.

Obecní úřad není dělen na odbory.

 

4. Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis:

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Šaplava 3, 503 53 Smidary

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Šaplava 3, 503 53 Smidary

 

4.3. Úřední hodiny:

čtvrtek 19.00 - 21.00 hod.

 

4.4. Telefonní čísla:

tel. 495 496 291

starosta obce 603 591 681

 

4.5. Číslo faxu:

495 496 291

 

4.6. Adresa internetové stránky:

http://www.saplava.cz/

 

4.7. Adresa e-podatelny:

saplava@volny.cz

 

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

Číslo účtu:  1080788399

Kód banky:  0800

 

6. Identifikační číslo organizace (IČ):

IČ:  00269689

7. Daňové identifikační číslo (DIČ):

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce

Obecně závazné vyhlášky

Usnesení a zápisy zastupitelstva

Rozvojový plán obce Šaplava

 8.2. Rozpočet

Rozpočet obce Šaplava

 9.  Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

Obecní úřad zveřejňuje informace následujícími způsoby:
• na úřední desce na budově obecního úřadu
• na internetové úřední desce na adrese: http://www.saplava.cz/index.php?nid=681&lid=cs&oid=3046967
• informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách:http://www.saplava.cz/index.php?nid=681&lid=cs&oid=2085242

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:
Ústně
• osobně na Obecním úřadě Šaplava v úředních dnech a v úředních hodinách
• telefonicky v úředních hodinách a v úřední dny: 495 496 291, nebo starosta obce 603 591 681

Písemně
• na adrese: Šaplava 3, Smidary 503 53
Elektronickou poštou
• e-mail: saplava@volny.cz
přes webové stránky (e-podatelna, datové schránky, Czechpoint):

http://www.saplava.cz/index.php?nid=681&lid=cs&oid=24736

 10.  Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná podání je možno podat osobně, písemně nebo elektronicky, a to následujícími způsoby:

I. Osobně

na obecním úřadě u všech zaměstnanců v úřední dny a hodiny

adresa Obecního úřadu Šaplava, Šaplava 3, 503 53 Smidary

v úředních hodinách:

Čtvrtek: 19.00 - 21.00 hod. (starosta obce)

Osobně v místě bydliště starosty obce Šaplava Františka Šafky, Šaplava 25, 503 53 Smidary

II. Písemně

na adrese Obecní úřad Šaplava, Šaplava 3, 503 53 Smidary

III. Elektronicky

- na e-mail: saplava@volny.cz

- prostřednictvím ID datové schránky: uwmazhx

http://www.saplava.cz/index.php?nid=681&lid=cs&oid=24736

 11.  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

Opravné prostředky lze podávat písemně:

poštou na adresu: Obecní úřad Šaplava 3, Smidary 503 53 ( k rukám starosty Františka Šafky)

osobně: na Obecním úřadě v Šaplavě ( každý čtvrtek 19.00-21.00 hod. )

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

 Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

12.  Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře:

osobně v úřední hodiny na Obecním úřadě ( čtvrtek 19.00 - 21.00 hod. )

na webu obecních stránek obce Šaplava:  Formuláře

13.  Popisy postupů (návody pro řešení životních situací):

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde: Řešení životních situací nebo na portálu gov : http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place

14.  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

zákon č. 84/1990 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/84/1990 o právu shromažďovacím
zákon č. 85/1990 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/85/1990 o právu petičním
zákon č. 500/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/500/2004 správní řád
zákon č. 634/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/634/2004 o správních poplatcích
zákon č. 106/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/106/1999 o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 137/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/137/2006 o veřejných zakázkách
zákon č. 526/1990 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/526/1990 o cenách
zákon č. 563/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/563/1991 o účetnictví
zákon č. 337/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/337/1992 o správě daní a poplatků
zákon č. 157/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/157/2000 o přechodu věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů
zákon č. 116/1990 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/116/1990 o pronájmu a podnájmu nebytových prostor
zákon č. 513/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/513/1991 obchodní zákoník
zákon č. 40/1964 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/40/1964 občanský zákoník
zákon č. 99/1963 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/99/1963 občanský soudní řád
zákon č. 200/1990 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/200/1990 o přestupcích
zákon č. 552/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/552/1991 o státní kontrole
zákon č. 328/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/328/1999 o občanských průkazech
zákon č. 329/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/329/1999 o cestovních dokladech
zákon č. 133/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/133/2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech
vyhl. č. 642/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/642/2004 kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech
zákon č. 21/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/21/2006 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
zákon č. 227/1997 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/227/1997 o nadacích a nadačních fondech
zákon č. 40/1993 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/40/1993 o nabývání a pozbývání občanství České republiky
zákon č. 193/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/193/1999 o státním občanství některých bývalých čs. státních občanů
zákon č. 117/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/117/2001 o veřejných sbírkách
zákon č. 13/1997 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/13/1997 o pozemních komunikacích
zákon č. 56/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
zákon č. 111/1994 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/111/1994 o silniční dopravě
zákon č. 561/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
zákon č. 306/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/306/1999 o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
zákon č. 262/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/262/2006 zákoník práce
zákon č. 435/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/435/2004 o zaměstnanosti
nař. vlády č. 564/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/564/2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
zákon č. 312/2002 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/312/2002 o úřednících územních samosprávných celků
nař. vlády 37/2003 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
vyhl.MV 512/2002 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/512/2002 o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
zákon č. 82/1998 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/82/1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
zákon č. 20/1987 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/20/1987 o státní památkové péči
vyhl. MK 66/1988 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/66/1988 kterou se provádí zákon o státní památkové péči
zákon č. 122/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/122/2000 o ochraně sbírek muzejní povahy
vyhl. MK 275/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/275/2000 kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb.
zákon č. 250/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 183/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 17/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/17/1992 o životním prostředí
zákon č. 100/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí
zákon č. 242/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/242/2000 o ekologickém zemědělství
vyhl.MZ 16/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/16/2006 kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
nař. vlády 193/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/193/2000 o inventarizaci lesů
zákon č. 289/1995 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/289/1995 o lesích
zákon č. 123/1998 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/123/1998 o právu na informace o životním prostředí
zákon č. 334/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu
zákon č. 114/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/114/1992 o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 252/1997 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/252/1997 o zemědělství
zákon č. 99/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/99/2004 rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
zákon č. 26/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/26/2000 o veřejných dražbách
zákon č. 101/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/101/2000 o ochraně osobních údajů
zákon č. 128/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/128/2000 o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 132/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/132/2000 o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
zákon č. 239/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/239/2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
zákon č. 240/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/240/2000 krizový zákon
zákon č. 243/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/243/2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
zákon č. 248/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/248/2000 o podpoře regionálního rozvoje
zákon č. 258/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/258/2000 o ochraně veřejného zdraví
zákon č. 20/1966 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/20/1966 o péči o zdraví lidu
zákon č. 455/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/455/1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
zákon č. 570/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/570/1991 o živnostenských úřadech
zákon č. 634/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/634/1992 o ochraně spotřebitele
zákon č. 40/1995 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/40/1995 o regulaci reklamy a provozování rozhlasového a televizního vysílání
zákon č. 172/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/172/1991 o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
zákon č. 265/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/265/1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
zákon č. 344/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/344/1992 katastrální zákon (o katastru nemovitostí ČR)
zákon č. 357/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/357/1992 o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
zákon č. 338/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/338/1992 o dani z nemovitostí
zákon č. 151/1997 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/151/1997 o oceňování majetku a o změně některých zákonů
zákon č. 569/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/569/1991 o Pozemkovém fondu ČR
zákon č. 320/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/320/2001 o finanční kontrole
zákon č. 361/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/361/2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (o silničním provozu)
vyhl.č. 30/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/30/2001 o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
vyhl.č. 31/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/31/2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů
vyhl.č. 243/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/243/2001 o registraci vozidel
vyhl.č. 341/2002 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/341/2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
vyhl.č. 302/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/302/2001 o technických prohlídkách vozidel a měření emisí vozidel
vyhl. č. 355/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/355/2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
zákon č. 247/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/247/2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
vyhl.č. 167/2002 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/167/2002 kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání způsobilosti k řízení motorových vozidel
vyhl.č. 478/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/478/2000 kterou se provádí zákon o silniční dopravě
vyhl.č. 104/1997 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/104/1997 kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
zákon č. 100/1988 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/100/1988 o sociálním zabezpečení
zákon č. 114/1988 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/114/1988 o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
vyhl.č. 182/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/182/1991 kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
zákon č. 110/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/110/2006 o životním a existenčním minimu
zákon č. 111/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/111/2006 o pomoci v hmotné nouzi
zákon č. 582/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/582/1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zákon č. 155/1995 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/155/1995 o důchodovém zabezpečení (o důchodovém pojištění)
zákon č. 117/1995 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/117/1995 o státní sociální podpoře
zákon č. 325/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/325/1999 o azylu
zákon č. 326/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/326/1999 o pohybu cizinců na území ČR (o pobytu cizinců na území ČR)
zákon č. 359/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/359/1999 o sociálně právní ochraně dětí
zákon č. 108/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/108/2006 o sociálních službách
zákon č. 320/2002 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/320/2002 o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením okresních úřadů
zákon č. 250/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 94/1963 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/94/1963 zákon o rodině
zákon č. 254/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/254/2001 vodní zákon
zákon č. 274/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/274/2001 o vodovodech a kanalizacích
zákon č. 185/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 16/1997 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/16/1997 o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatření k ochraně těchto druhů
zákon č. 356/2003 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/356/2003 o chemických látkách a chemických přípravcích
zákon č. 44/1988 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/44/1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
zákon č. 76/2002 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/76/2002 o integrované prevenci
zákon č. 86/2002 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/86/2002 o ochraně ovzduší
zákon č. 167/1998 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/167/1998 o návykových látkách
zákon č. 449/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/449/2001 o myslivosti
zákon č. 406/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/406/2000 o hospodaření energií
nař. vlády č. 195/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/195/2001 kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce
vyhl.MPO č.213/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/213/2001 kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu
zákon č. 256/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/256/2001 o pohřebnictví
zákon č. 18/1997 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/18/1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
vyhláška č. 560/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/560/2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
zákon č. 553/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/553/1991 o obecní policii,
zákon č. 247/1995 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/247/1995 o volbách do parlamentu ČR,
zákon č. 130/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/130/2000 o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
zákon č. 491/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
zákon č. 22/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/22/2004 o místním referendu a o změně některých zákonů
zákon č. 301/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/301/2000 o matrikách,jménu a příjmení
zákon č. 325/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/325/1999 o azylu
vyhl. MF č. 52/2008 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/52/2008 kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
zákon č. 323/2002 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/323/2002 o rozpočtové skladbě
vyhl.MF č.449/2009 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/449/2009 rozsah údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu
vyhl. MF č.505/2002 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/410/2009 k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
zákon č. 241/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/241/2000 o hospodářských opatření pro krizové stavy
zákon č. 222/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/222/1999 o zajišťování obrany ČR
zákon č. 110/1998 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/110/1998 o bezpečnosti ČR
zákon č. 257/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/257/2001 o knihovnách a podmínkách provozování neveřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
zákon č. 37/1995 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/37/1995 o neperiodických publikacích

 15.  Sazebník úhrad za poskytování informací

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

bezplatně

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

bezplatně

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

16.  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

 • nejsou vloženy žádné dokumenty

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

nejsou žádné organizace

18. Informace o zpracování osobních údajů podle nařízení č. 2016/679. GDPR

Obec Šaplava dále jen obec jako správce osobních údajů zpracovává údaje zejména dle zákona 128/200Sb. a na základě udělených souhlasů subjektů údajů. Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky,  uwmazhx , emailem na adrese saplava@volny.cz nebo poštou na adrese Šaplava 3, Šaplava 503 53. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 • Správce OÚ: Obec Šaplava

 • sídlo: Šaplava 3

 • IČ: 00269689

 • Datová schránka: uwmazhx

 • Telefon: 495496291

 • Oficiální e-mail: saplava@volny.cz

 

Pověřenci pro OÚ (POOÚ):   

Matěj Novotný, e-mail: novotny.nb@gmail.com, tel. +420 737 039 437;                                Ing. Vladimír Kalugin, e-mail:kalugin@hotmail.cz,  tel. +420 603 553 410

  

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

kalendar

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5